BOHEMIA INSTITUT odborné kurzy-rekvalifikace Manažerské kurzy - management Obsah studijních modulů - přehled studijní náplně
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

Základní studijní blok

1. Právo pro manažerskou praxi

 • obchodní právo: obchodní zákoník, typy podnikatelů, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, obchodní společnosti a další podnikatelské subjekty, konkurz a vyrovnání, živnostenské podnikání, obchodně závazkové vztahy, smluvní typy
 • občanské právo: občanský zákoník, věcná práva, občanské závazkové právo a smluvní typy, občanský soudní proces
 • pracovní právo: zákoník práce, zákon zaměstnanosti, odbory, kolektivní smlouvy, pracovně-právní vztahy, pracovní poměr, dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr
 • trestní právo: hospodářské trestné činy, soustava soudů a procesní řád
 • finanční právo: rozpočtové a daňové právo, daňová soustava a druhy daní, daňový proces
 • právní rámec EU: základní vazby české legislativy a mezinárodních zákonů v oblasti firemního práva

2. Firemní management

Teoretické zázemí podnikatelských aktivit, výklad základních manažerských činností formou případových i obecných návodů, které lze aplikovat na řízení podniků různých typů - především obchodních firem.

 • pojem managementu, management 90-tých let
 • charakteristika firmy, formy a typy podniků, financování podniku, zákazník, konkurence, státní a mezinárodní vliv
 • tvorba firemní strategie, taktické a operativní plány
 • organizační struktury firem a jejich vývoj (franchising, síťové struktury...), "top"-management
 • rozhodovací proces, nalezení optimálního rozhodnutí, rizika rozhodování
 • motivace, komunikace, kontrola - vnější a vnitřní firemní komunikace, technické komunikační prostředky, účinnost kontroly
 • finanční management, finanční ukazatele a finanční plánování

3. Manažerská psychologie

 • úvod do komunikace
 • verbální a neverbální komunikace
 • transakční analýza
 • asertivita, vyjednávání, úspěšné vedení obchodního jednání
 • kreativita, techniky duševní práce, zvládání stresu - "stres management", řízení času - "time management", duševní hygiena manažera
 • teoretické zázemí - formulování profilu manažera, psychologické aspekty řídící práce
 • praktický výcvik základních manažerských dovedností, osobní rozvoj manažera

4. Účetnictví

 • právní rámec podvojného účetnictví a  účetní evidence, podstata, význam
 • základní principy účtování v podvojné soustavě, české účetní standardy
 • provázanost s ostatními zákony ( o dani z příjmů, o silniční dani, o DPH, o správě daní a poplatků, zákony o sociálním a zdravotním pojištění)
 • zákon o účetnictví (charakteristika, účetní zásady, účetní období, účetní jednotka
 • metoda účetnictví a metodické prvky (rozvaha, soustava účtů, směrná účtová osnova, podvojnost a souvztažnost, dokumentace, inventarizace, oceňování, závěrka)
 • rozvaha - formy majetku a zdroje krytí, typy rozvahy, příklady
 • účtové třídy (majetek - 0,1,2, zúčtovací vztahy - 3, kapitálové účty a dlouhodobé závazky - 4, náklady - 5, výnosy - 6)
 • uzavírání výsledovkových účtů, zjištění výsledku hospodaření
 • závěrkové a podrozvahové účty (třída 7) - účetní závěrka
 • likvidace společnosti, speciální případy účtování

5. Marketing

 • marketingový mix podniku, marketingový management a služby, podpora prodeje výrobků
 • marketingová strategie podniku, strategická situační analýza a modely, globální trh a export
 • segmentace trhu a marketingový výzkum (poptávky, spotřebitele, zákazníka, konkurence, dodavatelů, zprostředkovatelů, mikro a makrookolí)
 • propagace, propagační média, image, propagační akce a její účinnost
 • výrobková politika, životní cyklus, inovace a komercionalizace výrobku
 • cenová politika, odbytové cesty, marketingová informatika
 • mezinárodní marketing - specifika, komplexní případová studie

 

Nepovinné předměty

6. Finanční trhy

Bankovnictví, Mezinárodní finanční operace

 • banka jako instituce, bonita firmy, devizové hospodářství, konvertibilita měny
 • rizika v obchodě a bankovní instrumenty, platební a dodací podmínky (parita)
 • dokumenty v platebním styku, hotovostní platby, hladké platy (bankovní převod,...)
 • dokumentární inkasa, dokumentární akreditivy, směnky, šeky
 • bankovní záruka, úvěry, devizové úvěry
 • vybrané bankovní a finanční operace (leasing, franchising, orange juicer...)
 • devizové operace, protiobchody (junktimy, bartery, reexport, switch,....)
 • interní bankovní audit

Burzovnictví

 • základní pojmy, finanční, peněžní, kapitálový, devizový trh, cenné papíry
 • primární a sekundární trh cennými papíry, likvidita, výnos
 • druhy burz, obchodování na burze cenných papírů, makléřská činnost
 • právní úprava obchodování s cennými papíry v ČR, Pražská burza
 • mimoburzovní organizovaný obchod - RM Systém, kotace
 • úloha státního dozoru, mezinárodní burzovní operace
 • exkurze do makléřské firmy - reálná činnost obchodníka cennými papíry

7. Manažerská ekonomika

Zabývá se hospodařením firmy a ekonomickým řízením jejího dlouhodobého ekonomického rozvoje.

 • podnikatelský plán, založení firmy
 • majetková a kapitálová výstavba firmy, vlastní a cizí kapitál, rozvaha, oceňování majetku
 • výnosy, náklady, hospodářský výsledek, tržby, náklady, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, nástroje řízení nákladů, zisk, ztráta
 • sdružování firem, koncentrace, fúze
 • sanace a zánik firmy, krizový vývoj
 • typologie firemních činností, výrobní činnost, nákup, prodej
 • financování firmy a úkoly finančního managementu, druhy a způsoby financování, určení výše oběžného majetku, cash flow, finanční analýza
 • investiční činnost firmy, metody hodnocení investic, investiční riziko
 • specifika vybraných typů firem: firmy se zahraniční kapitálovou účastí, výrobní a bankovní firmy, obchodní firmy a firmy cestovního ruchu, specifika drobných firem a živností

8. Personální management

Výklad základních principů personálního řízení ("management lidského zdroje") na základě skupinové účasti studentů při modelování personálního života "reálné" firmy - včetně finálního videozáznamu a vyhodnocení

 • trh práce a personální politika organizace, náplň a nositelé základních personálních činností
 • přijímací řízení zaměstnanců, kvalifikační, charakterové a jiné osobnostní ukazatele vhodného výběru zaměstnance, přijímací pohovor a jeho modelování

9. Etiketa v obchodě a podnikání

 • obecná pravidla společenského styku
 • pracovní a obchodní styk
 • telefonický styk
 • společenské podniky a příležitosti
 • organizace obchodního jednání
 • zahraniční obchodní partner
 • osobní image
 • společenské "nehody"

10. Anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský jazyk

Vysokoškolský přístup k výuce odborných předmětů formou ucelených přednáškových cyklů umožňuje vytvoření jazykových tříd s optimálním zařazením studentů dle vstupní jazykové úrovně. Tento diferencovaný přístup podstatně zkvalitňuje výuku jazyků. Jazykové hodiny jsou vedeny především konverzačními metodami s využitím kvalitní studijní literatury a podpůrné techniky (audio, video) a jsou zaměřeny k překonání jazykové bariéry studentů, která je mnohdy u studentů - absolventů středních škol značná.