BOHEMIA INSTITUT Časté dotazy-FAQ
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

Vaše otázky, podněty, stížnosti, pozdravy

Co zajímá Vás, zajímá i nás a proto: ptejte se, navrhujte, žádejte, ...

Připravili jsme pro Vás 4 okruhy otázek, do kterých můžete zařadit Váš dotaz. Před odesláním dotazu si prosím nejprve přečtěte odpovědi na často kladené otázky, poté můžete využít formulář pro zaslání dotazu.

PRVNÍ POMOC
(akutní sdělení - neodkladná žádost, omluva, dotaz,...)
CO, KDY, KDE A V KOLIK
(dotazy k rozvrhům, oborům, žádosti o změnu, poznámky k realizaci kurzu ...)
JAK, S KÝM A S ČÍM
(dotazy na lektory, poznámky k metodice, učebním materiálům, ...)
COKOLI DALŠÍHO

ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Komu je přiznán statut studenta v pomaturitním jazykovém studiu?

Statut studenta se všemi sociálními výhodami (sleva na dopravu, sleva na dani, hrazené zákonné zdravotní pojištění, přiznání sirotčího důchodu apod.) je přiznán dle zákona o státní sociální podpoře pouze absolventům středních škol, kteří ukončili středoškolské studium první maturitou nebo absolutoriem na konzervatoři ve stejném kalendářním roce, ve kterém zahajují pomaturitní studium.

Jaká je finanční úspora při čerpání statutu studenta?

Dle rozsahu čerpání sociálních výhod se celoroční úspory mnohdy převýší cenu školného:

  • zdravotní pojištění hrazené státem na celý školní rok v hodnotě cca 14.000 Kč ,
  • sleva na dani z příjmů fyzických osob ve výši cca 4.000 Kč na kalendářní rok,
  • studentská sleva na pražskou MHD v hodnotě až 4.000 Kč (měsíční kupony),
  • studentská karta ISIC, další slevy v dopravě, na vstupném, při nákupu odborné literatury, běžně úspora 1.000 - 5.000 Kč/rok
  • přiznaný sirotčí důchod a další sociální dávky v individuální výši

Mohu pomaturitní jazykové studium studovat i bez maturity?

V tomto případě studujete tzv. intenzivní jazykové studium, většinu sociálních výhod sice nečerpáte, ale studujete v obdobném intenzivním studijním režimu. V tomto případě se však můžete zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání na pracovním úřadě, intenzivní jazykové studium Vám v tom nebrání. 

Lze pomaturitní jazykové studium kombinovat i s dalšími kvalifikačními obory  - Managementem a Obsluhou PC?

Ano, kombinace jsou možné, studijní rozvrh je vytvořen na základě časových preferencí každého studenta uvedených na studijní přihlášce. Navíc jsou při kombinacích uplatněny slevy na školném ve výši 1000 - 3000,-Kč.
Kombinaci s odbornými kvalifikacemi určitě doporučujeme - rozšíření rozvrhu je pouze o cca 3 - 9 vyuč.hod. týdně, studijní rok však využijete efektivně, získáte univerzálně využitelné vzdělání (i s mezinárodní akreditací) a to v horizontu pouze jednoho roku. Moduly právo pro komerční praxi, firemní management, manažerská psychologie - výcvik komunikačních, prezentačních, organizačních dovedností, základy marketingu a účetnictví, komplexní uživatelské zvládnutí kancelářského softwaru se Vám bude hodit v každé profesi i běžném životě a to bez ohledu na skutečnost, zda po pomaturitním jazykovém studiu budete studovat na vysoké škole či nikoli. 

Je pomaturitní jazykové studium určeno i starším zájemcům?

Pomaturitní jazykový kurz je MŠMT zařazen do vyhlášky, která přiznává statut studenta pouze maturantům příslušného kalendářního roku (stejného jako je rok ve kterém student zahajuje pomaturitní studium). Nicméně studium je určeno i dalším zájemcům o intenzivní jazykový program, BOHEMIA INSTITUT otevírá dle zájmu i odpolední program (po 15,15 hod.). "Starší" studenti mohou být přijati i do dopoledních programů, nemohou však čerpat sociální výhody spojené se studiem (sleva na dani, zákonné zdravotní pojištění hrazené státem apod.). BOHEMIA INSTITUT naopak těmto studujícím alespoň částečně zmírňuje finanční znevýhodnění speciální dotací - slevou na školném ve výši 1000,-Kč. 

Mohu v pomaturitním jazykovém studiu kombinovat více jazyků?

Ano, BOHEMIA INSTITUT nabízí jako hlavní jazyk pomaturitního studia (20 vyuč.hod. týdně) angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo španělštinu. Jako jedna z mála škol skutečně a tradičně otevíráme všechny tyto jazyky v různých vstupních pokročilostech.
Doplňkové jazyky dle Vaší volby - angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština; opět v různých pokročilostech a rozsahu 2 - 12 vyuč.hod.týdně.

Lze akreditovaný rekvalifikační modulový program Management (tzv. obchodní akademii pro manažery, podnikatele a studenty) studovat dálkově?

Kvalifikační program je možno studovat jak formou docházkovou, tak dálkovou.

Docházková forma je běžnější, absolvuje ji cca 90 % všech účastníků programu. V tomto případě se jedná o docházku na povinný blok 1x6 ci 2x3 vyučovaci hodiny týdně (studijní blok, další nepovinné moduly jsou realizovány v časovém úseku 7 az 12 tydnu, opet bloky 1x6 ci 1x3 hod. tydne. Tzn. nepovinné předměty jsou  většinou návazné a nikoliv paralelní. Pro absolvování kvalifikačního programu docházkovou formou je povinným kritériem docházka obecně 70%-ní, na základě zdůvodněné žádosti může být snížena až na 50%.

Na základě žádosti studujícího lze vytvořit i individuální dálkový studijní plán, který redukuje přednášky a semináře na nezbytné minimum absolvované formou vypsaných konzultací, které jsou pevně (s určitou možností individuálního přizpůsobení vypsány na zahájení semestru; z každého předmětu cca 1x konzultace  za 3 týdny). Studium je tedy z větší části postaveno na samostudiu dle studijnich opor -sylabů, doporučené odborné literatury a skript přímo vydaných BOHEMIA INSTITUTem. Tuto formu však příliš obecně nedoporučujeme, neboť je příliš náročná na osobní přípravu a samostudium a eliminuje na minimum právě velmi zajimavý a efektivní výcvik manažerských dovedností a technik (např. v povinném modulu manažerská psychologie či nepovinných modulech - v personalnim managementu či obchodní etiketě). You see this is the best crossbow for hunting. Je tedy spíše využíván mimopražskými absolventy s velkým pracovním vytížením, kteří nejsou schopni 1-2x týdně absolvovat výuku docházkově. Dálkovou formou  lze absolvovat celý program či pouze jednotlivé moduly.

Čím jsou ukončeny vzdělávací programy Management či Obsluha PC?

Jedná se o kvalifikační programy s akreditaci MŠMT, tedy o státem uznané kvalifikace, na závěr získávají úspěšní absolventi kvalifikační doklad - osvědčení s celostátní platností. Výhodou těchto programů je jejich aktuálnost a možnost okamžitého využití v praxiProgramy jsou i mezinárodně certifikovány organizací IES (International Education Society, London), všem vzdělávacím programům BOHEMIA INSTITUTU byl udělen zajímavý (relativně vysoký) rating v mezinárodním měřítku, lze tedy také získat validní závěrečný doklad  s mezinárodní platností (originál v angličtině + kopie v rodném jazyce, na vyžádání i v dalších světových jazycích). Tento doklad je zajímavý tím, že stanovuje nikoli kvalitu absolutoria jednotlivého absolventa (ta je stanovena a´priori kvalifikačním dokladem s akreditací MŠMT), ale že dokumentuje kvalitu vzdělávacího programu a vzdělávací instituce, která program zajišťuje (rating je udělován po důkladném auditu všech vstupních podminek -  obsahu studijních programů, kvalifikace lektorů, vybavení studijního zázemí, členství organizece v profesních sdruženích a asociacích, délky a vývoje vzdělávací tradice atd.).

Jaké jazyky lze studovat ve veřejných jazykových kurzech?

Standardně vypisujeme kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny či ruštiny a to ve všech pokročilostech (od úplných začátečníků po vysoce pokročilou úroveň). Také jsou pravidelně zahajovány přípravné kurzy k renomovaným jazykovým zkouškám; jsme akreditovaným testovacím centrem ETS Global (TOEIC, TOEFL, PET, FCE, CAE, ZD, ZMP, DELE, DELF, DALF zkoušky dle EU rámce TELC, státní zkoušky). Kurzy jsou realizovány modulovým způsobem v miniskupinách či standardních skupinách. Osvědčený systém nazvaný "2=3" umožňuje zápis do kurzu ve standardní skupině (JS) či miniskupině (JM) za stejnou cenu, kurzy se liší pouze počtem hodin v jednom bloku (2 vyuč.hod. v miniskupině či 3 vyuč.hod. ve standardní skupině). Tento systém nám umožňuje velmi flexibilně reagovat na poptávku daného jazyka v určité pokročilosti a tím zajistit plynulý přechod z jedné pokročilosti do vyšší.

Další, méně frekventované světové jazyky vyučujeme v miniskupinách či v individuálních kurzech (především čínština, japonština, holandština, švédština, finština ...).